Santiago Ramón y Cajal

Autor: Pau Farell

Descripció

Santiago Ramón y Cajal (Petilla de Aragón, 1852 – Madrid, 1934) va ser metge i investigador, Nobel de Medicina el 1906. Ens interessa aquí com a històleg, pel seu estudi gràfic de les cèl·lules, teixits i anatomia microscòpica.

Va ser una persona amb diversos interessos intel·lectuals i, per a ell, el dibuix servia per a registrar i visualitzar alguns aspectes clau de les seves investigacions. Així, feia ús de les seves dots plàstiques per al dibuix científic, així com de les seves habilitats com a fotògraf coneixedor, tècnic i innovador. Entenia la importància del dibuix i la fotografia microscòpica aplicats a la investigació i l’ensenyament. Treballava amb gravats fotolitogràfics i entenia el dibuix com una forma de representar els objectes, copiant les formes i les estructures amb esquemes aclaridors, combinant dibuix i microfotografia per a descriure a escala microscòpica el funcionament dels teixits i òrgans que les seves investigacions revelaven.

Els seus dibuixos treballaven amb els llenguatges de la diagramació per a elaborar mapes senyalitzats i visuals del cervell, del sistema òptic o dels tipus de cèl·lules i de com es relacionen. En certa manera, elaborava icones i pictogrames que, combinats amb representacions descriptives o seccions de l’element representat, esdevenien planells que li servien per a investigar i fer hipòtesis. En definitiva, la forma en què aquests esquemes i dibuixos es relacionaven li permetia pensar i explicar fenòmens de formes que el text aïlladament no és capaç de plasmar.

En el seu dibuix entren en joc els sistemes de representació, que combinen des de l’esquema fins a la perspectiva amb diversos punts de vista per a explicar millor l’objecte. Aquests efectes visuals, gràfics i plàstics estan estructurats de forma descriptiva i explicativa, però a escala formal produeixen una combinatòria de complexitats i simplificacions que arriben a expressar una bellesa intel·ligent, fins i tot quan ens resulten incomprensibles, quasi acostant-se a l’abstracció contemporània.

Santiago Ramón y Cajal (1904). Células gliales de la corteza cerebral de un niño. Instituto Cajal (CSIC).
Font: http://images.nationalgeographic.com.es/medio/2017/02/16/cajal3_1533x2000_3f67daa6.JPG

Santiago Ramón y Cajal (1904). La neurona piramidal de la corteza cerebral. Instituto Cajal (CSIC).
Font: http://images.nationalgeographic.com.es/medio/2017/02/16/cajal1_1573x2000_a021fd0c.JPG

Santiago Ramón y Cajal. De izquierda a derecha: un diagrama que sugiere cómo podrían los ojos transmitir un cuadro unificado de la realidad al cerebro, una neurona de Purkinje del cerebelo humano y un diagrama que muestra el flujo de información por el hipocampo.
Font: https://static01.nyt.com/images/2017/02/16/science/cajal-comp/cajal-comp-master1050.jpg

Enllaços relacionats

https://ca.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ram%C3%B3n_y_Cajal

http://digital.csic.es/bitstream/10261/12879/3/Cajal_Art.pdf

https://www.nytimes.com/es/2017/02/21/santiago-ramon-y-cajal-el-hombre-que-dibujo-los-secretos-del-cerebro/

http://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/una-muestra-con-dibujos-santiago-ramon-cajal-recorre-estados-unidos-canada_11187/3

https://psicologiaymente.net/neurociencias/ramon-y-cajal-cerebro-dibujos

http://www.bbc.com/mundo/noticias-39040007

https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/registro-memoria-unesco/2017/archivo-cajal.html

https://elpais.com/elpais/2017/03/22/ciencia/1490185166_393185.html

http://www.elmundo.es/ciencia/2017/03/01/58b69e0846163f05358b45b8.html

http://www.elmundo.es/cronica/2018/03/03/5a92ede3e5fdea21558b468c.html

http://www.lavanguardia.com/ciencia/ciencia-cultura/20171006/431828043534/ramon-y-cajal-nobel-alma-artista-ilustraciones.html

https://omicrono.elespanol.com/2017/01/ramon-y-cajal-dibujos-cerebro/

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP11848.pdf&area=E