Llum LED amb tira Neopixels

Els NeoPixels són una tira de llums RGB que disposen de controladors dins de cada LED. Així mateix es poden controlar de manera individual o col·lectiva aconseguint diferents efectes visuals.

Pauta de connexió dels n Neopixels

Aquest actuador es connecta a una sortida digital amb adaptador per connector Grove. El cable groc queda sense connectar. No es recomana conectar-ho a la sortida D4, ja que  està compartida amb el brunzidor.

Es poden afegir més tires de Neopixel, unides per un connector de Grove de 5 pins.

Programació dels NeoPixels amb MicroBlocks

És necessari carregar la llibreria NeoPixlel.ubl. Aquesta llibreria usa la numeració interna del microontrolador per els pins digitals. El pin D1 és el 12, el D2 és 25 i el D4 el 26.

Un exemple de com encendre els LEDs (connectats a D1) d’un en un i després apagar-los alhora, repetint el procés indefinidament: