02_Configuració material. Guia d’observació i prospectiva

Temàtica

Analitza’n la configuració material

Examina les diferents experiències sensorials que es donen en relació amb l’entorn.

 • Quina escala o escales té? Com es relaciona el teu cos amb aquesta escala o escales?
 • Què consideres fons i què consideres figura?
 • Pots percebre el conjunt sincrònicament o diacrònicament? Hi ha compartimentació o subespais?
 • Quins marcs de relació hi ha amb altres llocs o realitats (finestres, portes, portals, vincles, hipervincles, camins, pestanyes, etc.)?
 • Amb quins sentits perceps el lloc de manera predominant?
 • És agressiu per algun dels teus sentits? I agradable?
 • Què és el que perceps com a distància? Què és el més llunyà que perceps? Amb quin sentit?
 • Quins sons se senten? Quins predominen? Els qualificaries com a sons o com a sorolls? Quina densitat tenen? A quina distància estan? Hi ha ressò?
 • Com és la llum? És una llum canviant? És natural o artificial? És càlida, freda o de color?
 • Quina temperatura o temperatures té el lloc? Com les perceps?
 • Quines textures té el lloc? Quines hi predominen? A quines tens accés?
 • Quins colors té? Quins hi predominen?
 • Quins estímuls olfactius hi són presents? I gustatius?
 • Quins materials pots distingir? Són materials que qualificaries com a naturals o artificials?
 • Hi ha algun element que es pugui qualificar com a arquitectònic o infraestructural?
 • Hi ha algun element que es pugui qualificar com a geogràfic?