05_Les relacions. Guia d’observació i prospectiva

Temàtica

Observa les relacions

Observa com es produeix la comunicació i com s’articulen les relacions.

  • Quina vida hi ha? És humana, vegetal, animal, etc.?
  • En quina mesura és perceptible la seva presència? De quina manera?
  • Com es relacionen els agents vius i els inerts?
  • Com es comuniquen les parts? Quins llenguatges s’utilitzen? Quins canals? Hi ha mediació?
  • Hi ha contacte físic? Visual? Verbal? Auditiu?
  • Què es pot dir? Què no es pot dir?
  • Quina creus que és l’expectativa dels altres agents en aquest entorn? Què es qualificaria com a sorpresa, aquí? I com accident? I com a regal? I com a trampa?