06_La funció. Guia d’observació i prospectiva

Temàtica

Analitza’n la funció

Analitza el lloc en termes d’utilitat, propòsit, funció i mals usos. Pensa en quina posició social ocupa en termes productius.

  • Quins usos té el lloc? Quins en són els principals? I els secundaris? Quins són els seus mals usos?
  • Què es mostra i què s’amaga?
  • Quines parts/components/agents tenen nom? Quins són els principals? Quins els menys importants?
  • Està relacionat amb l’oci, amb el treball, amb l’educació, etc.? Està relacionat amb la salut o amb la malaltia? Està explícitament vinculat amb allò urbà o amb allò rural?
  • Què és tenir una actitud passiva en aquest entorn? I una actitud activa?
  • Què seria una acció inhabilitant, que bloquegés o destruís aquest entorn?