Introducció

Aquest site constitueix un complement a les fitxes temàtiques del taller de fotografia del grau en Arts. Les fitxes es presenten en dotze àmbits temàtics i, en el desenvolupament de cadascuna, se citen els fotògrafs o les fotògrafes que per alguna raó són especialment significatius en relació amb el tema tractat. Alguns casos tenen una relació única amb el tema, casos en els quals, clarament, s’associa el nom d’un autor al blanc i negre, al tractament del moviment, a la representació del temps o de l’espai, o al tractament del color, per exemple. En altres casos, però, un mateix nom pot estar referenciat a les fitxes en diverses temàtiques.

De cada fotògraf o fotògrafa es fa un recull d’articles, publicacions, pàgines web o clips de vídeo que hi ha a la xarxa sobre ell o ella.