1. Context de producció de l’anomenada teoria queer

Aquestes són tres autores fonamentals, entre moltxs d’altrxs, prèvies i posteriors, que aviat s’aniran sumant des de diferents geografies i disciplines, cosa que afegirà una gran expansió de l’experiència i del camp del coneixement queer. Una tradició que es repensarà, i s’activarà, a partir de posicions socials molt diverses i de geografies distants, a banda i banda de l’Atlàntic, descentrant la mateixa teoria i el queer dels EUA, i activant, d’aquesta manera, el múscul del feminisme i les teories del gènere.

El caràcter extrem, la radicalitat que acompanya el queer, malgrat que no és totalment nou es dona quan amplia l’anàlisi del sistema patriarcal, quan incideix d’una manera original qüestionant el caràcter «natural» –i, per tant, ineludible– de l’anomenada heteronormativitat i de la matriu binària que la conté, sosté i que hauria assegurat en aquest procés històric de «naturalització». Serà a través d’aquesta matriu, segons aquestes pensadores, que s’assignen, es classifiquen i es regulen les identitats de gènere i també dels sexes (i la seva fisicitat: els cossos) en les societats i tradicions occidentals. Per la teoria queer/cuir/kuir, aquesta matriu, lluny d’estar inscrita en la complexió, ontològica del món o fixada en la constitució biològica dels éssers humans, és una construcció cultural de caràcter sociohistòric.

Lxs teòriquxs feministes queer recorren a procediments crítics per descentrar i desfer el règim sexual dominant a Occident. Per a això, al principi, algunxs d’ellxs s’inspiraran en la desconstrucció postestructuralista de la metafísica occidental, mitjançant diàlegs i relectures nietzscheanes i psicoanalítiques que establiran principalment des de França, Lacan, Foucault, Derrida, Deleuze i Guattari. També beuran del feminisme radical de la dècada dels setanta, especialment del deixant que han llegat Monique Wittig i Adriane Rich, i posteriorment Gayle Rubin (1986) en el seu clàssic article «El tráfico de mujeres», així com de la tradició molt anterior de Simone de Beauvoir. Aquestes teories també amararan les pràctiques artístiques, performatives, literàries, etc. que hi ha i que circulen, especialment en relació amb la pandèmia de la sida i l’activisme relacionat.

La desestabilització queer del règim heterosexual dominant no obeeix a finalitats merament cognoscitives, sinó que està guiada per un clar objectiu eticopolític que el precedeix. Com veurem més endavant, serà la pràctica activista política la que establirà el seu marc de possibilitats i el desenvolupament ulterior. En última instància, el que es perseguirà és fer possibles i vivibles, els cossos, les vides marcades per les «sexualitats perifèriques»; és a dir, les sexualitats (i els seus cossos) que, com que no s’ajusten als paràmetres imperants establerts i a Occident, es veuen condemnats, ja no només a un continu rebuig social, a l’estigma o la discriminació, sinó també a la possibilitat real, materialitzada no poques vegades, de desaparèixer, de ser eliminadxs físicament, de ser assasinadxs.

Per aquesta raó, i com argumentarem, per comprendre l’envergadura el caire de la teoria queer, cal posar de manifest la seva vinculació íntima amb el moviment polític queer i amb el seu activisme, que sorgeix a mitjan anys vuitanta, i a Espanya, al començament dels noranta. Un activisme que implosionarà en una renovada aliança militant i en accions polítiques que activen un nou llenguatge en què art i vida confluiran en una emergència d’exigència radical.