1. De l'edat mitjana al Barroc

1.2. El pre-Renaixement

1.2.1. Innovacions tècniques i nous sistemes de representació

El segle XV és un període de grans innovacions tècniques, que es desenvolupen a partir de les tradicions del segle XIV; així doncs, aquestes novetats no s’han d’entendre com una ruptura o una revolució tècnica, sinó com un desenvolupament o una evolució en els processos artístics.

Entre les grans innovacions d’aquest període podem assenyalar la perspectiva i les proporcions, l’autonomia dels gèneres pictòrics i el desenvolupament de nous mitjans tècnics.

La perspectiva i les proporcions

Com hem vist, l’art gòtic es basava en l’experiència, el coneixement era possible gràcies a l’observació directa de la natura. Per a molts autors, aquests coneixements van assentar les bases del posterior desenvolupament de l’art en el Renaixement.

A partir de la segona meitat del segle XV, es comença a sistematitzar la investigació sobre les lleis relatives als conceptes ja enunciats en el període gòtic. Ara, l’estudi de la perspectiva i les proporcions s’aborda des de la metodologia científica.

Martin Kempt (2000) assenyala l’obra de Giotto com a paradigma d’aquest fet. En l’obra d’aquest artista s’hi poden observar els primers intents de representació de l’espai que atenen qüestions tècniques com l’aplicació de regles generals sobre l’ús de línies i plans.

Autonomia dels gèneres pictòrics

A l’edat mitjana, l’església dominava tots els aspectes de la vida, i la ideologia cristiana conferia a l’art una funció estrictament religiosa. Els canvis sociològics que es produeixen durant el segle XV van afavorir l’aparició de nous gèneres pictòrics. Però veurem que, tot i que alguns autors han assenyalat aquesta època com un inici de la secularització de l’art, els temes, per bé que no estiguin encarregats per l’església, encara són religiosos.

Amb l’ascens de la burgesia formada per comerciants rics, el mecenatge i els encàrrecs als artistes ja no són exclusius de l’església. Aquesta classe social, tot i ser laica, té una relació estreta amb els poders eclesiàstics. Les seves donacions a l’església representen el seu poder polític i el seu prestigi social; a més, van exercir una influència definitiva en el gust estètic de l’època.

En aquest context sorgeixen gèneres pictòrics que, progressivament, adquiriran certa autonomia fins arribar al segle XVII, on el paisatge, els interiors domèstics o les natures mortes hauran adquirit una autonomia definitiva. Un d’aquests gèneres és el retrat. Amb el canvi de mentalitat i la nova consciència de l’home com una part de la creació de Déu, l’individu adquireix una importància que, a l’edat mitjana, es desconeixia. Això es tradueix en una nova forma de representació dels donants. La perspectiva jeràrquica desapareix i la figura del donant adquireix la mateixa mida que la figura sagrada.

Desenvolupament de nous mitjans tècnics

Fins aquí hem pogut conèixer com l’art recorre un camí que transita des de la representació gòtica «naturalista» fins a una comprensió intensa de la natura iniciada al segle XV. Aquest intent de representar la realitat més terrenal porta implícita una reproducció al més fidedigna possible dels detalls. Sorgeix la necessitat de desenvolupar noves tècniques que s’adeqüin als nous projectes artístics.

En morir Hurbert, Jan van Eyck va destacar per la qualitat de les seves obres; la tècnica de veladures proporcionava colors més intensos i sòlids. La seva tècnica consistia a combinar el fons de tremp amb l’aplicació successiva de veladures d’oli. L’elasticitat i la transparència dels colors oliosos feia possible la creació de colors molt saturats i brillants. Les barreges cromàtiques que es produïen en la paleta del pintor trencaven amb el misticisme d’alguns colors genuïns, com ara el blau ultramar. El mateix va passar amb el vermelló. Eren colors dotats d’una aura mística medieval. En lloc d’aquests colors, les laques vermelles van passar a ser les predilectes dels pintors flamencs (Ball, 2012). És important assenyalar que la nova tècnica de la pintura a l’oli va canviar la percepció de la pintura, que ja no es basava en els pigments com a indicadors de valor (Gage, 2001).