Com documentar el nostre de treball

Dossier de procés

Què és el dossier de procés?

 • Què és el dossier de procés?
 • Objectius
 • Elements imprescindibles al dossier de procés

El dossier de procés és una eina que ens permet documentar el procés de treball que hem seguit per realitzar una obra determinada. Pot ser una obra pictòrica, un dibuix, una escultura, o un projecte de disseny gràfic. En qualsevol cas, el dossier mostrarà el procés complet de treball des de les primeres idees, esbossos, i proves, passant per les fases d’execució del projecte, i acabant amb la peça final.

Objectius

L’objectiu primordial del dossier de procés és documentar i mostrar el procés, és a dir, com ha evolucionat el treball des de l’inici fins a l’entrega. Per tant, el dossier ajudarà el lector a entendre el context de l’obra: com s’ha iniciat el projecte, com s’ha desenvolupat, quins problemes ha tingut en la realització, com s’han solucionat, etc.

En definitiva, el dossier de procés és un document que t’ha de permetre:

 • Documentar el teu treball des de l’inici fins al lliurament.
 • Ajudar el lector a entendre l’itinerari de la creació.
 • Explicar com s’ha desenvolupat el treball des de l’inici fins a l’obra acabada.
 • Indicar quins problemes s’han tingut en la realització i com s’han solucionat.
 • Compartir el procés d’aprenentatge amb el professor i amb la resta de companys, si s’escau.
 • Prendre consciència del procés realitzat per portar a terme l’obra final.

Elements imprescindibles al dossier de procés

Per tal de complir el seu objectiu, el dossier de procés ha de contenir els següents aspectes:

 • Idea inicial o enunciat: hem de formular la idea o plantejament inicial del treball que es mostra al dossier.
 • Referents: hem d’incloure imatges dels referents que hem pres com a model, o imatges d’altres artistes que hem fet servir com a exemple o que aporten idees per a la creació del nostre treball final. Els referents poden ser tant la imatge o la situació (original, paisatge, entorn, espai, objecte, etc.) de la qual heu partit si n’hi ha hagut, com referents (autors, obres, imatges inspiradores i de referència, textos, etc.) relacionats amb el treball. Cal que tots els referents estiguin ben referenciats i citats. Això ho veiem en un altre apartat.
 • Esbossos: hem de fer esborranys, treballs preliminars, anotacions, idees relacionades amb l’obra que estem treballant. És molt important en el procés de treball fer esbossos previs com a preparació del que farem. Els esbossos són dibuixos i esquemes que fem per estudiar diversos aspectes de l’obra i establir com serà abans de l’execució definitiva del treball. Alguns dels aspectes que hem de considerar en els esbossos són: la composició, el punt de vista, l’enquadrament, el tipus de tractament, aspectes tècnics de construcció si es tracta d’una escultura o una instal·lació, per exemple.

També podem fer treballs previs d’anàlisi d’alguna part del treball final. Per exemple, si hem d’analitzar alguna part del treball on trobem dificultats, podem fer un estudi previ amb esbossos i dibuixos.

 • L’autoria del treball: hem d’incloure alguna evidència (foto o vídeo, segons se us demani) que demostri que vosaltres sou els autors de l’obra.
 • Mostra del treball en els diferents punts del procés de realització mitjançant imatges (foto o vídeo, segons se’ns demani en l’activitat de l’aula) del procés i l’evolució del treball.

En cas d’emprar imatges, cal posar un peu de foto en cada imatge que expliqui el moment del procés. Hem de presentar les imatges seqüencialment perquè així s’entendrà millor la temporització i evolució.

En cas que el procés es documenti amb un vídeo, cal explicar de paraula el procés. Abans ens prepararem un guió en el qual hem d’explicar:

 • El plantejament inicial del treball, la intencionalitat i quins materials hem triat i per què.
 • Els errors i problemes que ens hem trobat en l’execució, com els hem solucionat.
 • Una valoració del procés en si mateix i dels resultats obtinguts.
 • Una reflexió sobre l’aprenentatge que s’ha produït durant el procés: explicació del procés i espais de treball, ús de materials, intencionalitat i conceptualització de les decisions, dificultats trobades i conclusions sobre els resultats obtinguts i sobre el propi aprenentatge aportat per l’activitat treballada (en total, unes 200-300 paraules).

Convé cuidar la maquetació (col·locació de text i imatges) i els aspectes gràfics: tipografia, color, marges i recursos gràfics. El programari Adobe Indesign ens pot resultar una eina molt útil per a la maquetació dels textos i les imatges. Hem de tenir en compte que el disseny del dossier ha de reforçar i mostrar clarament el missatge.