El procés creatiu

La creació artística no és solament un procés d’execució en si mateixa, sinó que comprèn des del moment més abstracte d’ideació fins a l’exposició pública final.

Per a la primera frase, la ideació, resulta fonamental treballar els referents sobre els quals es construeix el projecte tant des del punt de vista argumental o teòric, i fins i tot estètic, prenent com a font diferents recursos que poden procedir de la mateixa història de l’art, la quotidianitat, la naturalesa o, fins i tot, de la pròpia imaginació. En aquesta fase, és important documentar les fonts i els recursos amb esbossos, que és recomanable incloure al diari de l’artista.

En la fase de creació de l’obra, es parteix de les diferents idees treballades en el punt anterior analitzant la tècnica i les limitacions a l’hora de realitzar-la com, per exemple, considerar el format o els elements que determinaran el resultat final de l’obra materialitzada, entre d’altres. En general, a més, tot projecte creatiu ha de respondre les preguntes següents:

  • Què farem i per què?
  • Per a què?
  • Com ho farem?
  • Quins materials necessitem?
  • Quin temps de finalització/entrega tenim previst?

De nou, podem documentar aquest procés i les respostes a aquestes preguntes en un document denominat dossier de procés o el mateix diari de l’artista. El dossier del procés es convertirà en una eina documental essencial per mostrar totes aquestes idees, inquietuds tant estètiques com ideològiques, i fins i tot textures de tipus matèric que formen part de l’experiència de crear una obra artística.

Un cop conclosa la peça, arriba el moment de donar a conèixer la nostra obra. Per a això és important iniciar una sèrie d’accions, que comporten processos. Comptar amb un petit pla de difusió n’és una de les més rellevants. Amb aquesta finalitat hem de tenir en compte diversos aspectes, i fer-nos una sèrie de preguntes com, per exemple: volem que sigui una col·lecció nostra, que es mantingui en l’àmbit acadèmic o bé mostrar-la a totes les nostres xarxes? A més, hem de pensar a donar a conèixer la nostra obra en conjunt. Documentarem tant el pla de difusió com la presentació de la nostra obra en el seu conjunt. El portafolis, tant analògic com digital en forma de web o portals similars, serà el nostre gran aliat. Enriquir-lo és el primer pas cap al món professional: la porta que sosté la nostra feina i li dona credibilitat.

En els següents apartats veiem com documentar el procés creatiu en cada fase.