1. Conèixer les publicacions

1.3. Característiques d’una publicació

1.3.1. Característiques comunes

Tant en suports impresos com electrònics, i encara que sempre existeixi alguna excepció que trenqui la regla, podem identificar una sèrie de característiques comunes a qualsevol tipus de publicació. A continuació, en descrivim algunes de les més essencials:

El format

Una publicació és un element que funciona com a unitat independent de contingut. Donant per descomptat l’existència a més de publicacions seriades organitzades per toms o seccions que formen un total, cas en el qual podríem parlar de codependència entre les parts, una publicació és, en definitiva, un objecte. Aquest objecte pot ser pla, com un fullet, fàcilment transportable com un fanzín, voluminós com un llibre extens o fet de bits com un blog. D’entre una multiplicitat d’escenaris infinita, i sigui com sigui el nostre objecte, el contingut és narrat a través de l’espai que aquest ocupa. La forma que el nostre objecte editorial adopti està, al seu torn, estretament lligada a certes voluntats i constriccions de producció, però això ho veurem més endavant. Per posar un exemple aleatori, si volem fer una publicació interpretant de manera personal el Gènesi, com ja va fer en el seu moment Roberto Equisoain, no serà el mateix si copiem el llibre original sencer en mil pàgines de mida de puça que si el volem reproduir tot en una única pàgina de cent per cent centímetres; la sensació que generin ambdues opcions serà totalment diferent. Per tant, si parlem d’un suport imprès, sabem que el nostre objecte definitiu tindrà unes mesures determinades, un volum X i un nombre de pàgines Y. El mateix ocorrerà amb les publicacions digitals, ja que també hi hem d’establir un nombre de pàgines, així com un disseny de format: quadrat, rectangular apaïsat, etc.

La pàgina, unitat mínima de contingut

Qualsevol publicació que trobem parteix d’una noció de pàgina. La pàgina és l’element bàsic de contingut que organitzarà les nostres publicacions. Veurem més endavant que fins i tot hi ha publicacions que estan resoltes en una única pàgina, però sempre hi haurà aquesta mesura, fins i tot si decidim que les nostres pàgines siguin trossos de tela enormes impresos amb una piconadora i planxes de xilografia, com van fer Clara-Iris Ramos i l’equip Espai Brut en el festival d’autoedició Gutter Fest. La composició per pàgines generalment segueix l’esquema portada + contingut + contraportada. Aquesta estructura bàsica ens la podem saltar a l’hora de fer la nostra publicació, sempre que conceptualment aquesta ruptura tingui sentit, o reforci d’alguna manera la idea que volem transmetre. Així ho van fer Mario Santamaría i Blanca Crovetto en la seva publicació To my wife, la portada de la qual és a la pàgina 91 i viceversa.

Figura 4. La Piconadora, fanzín col·laboratiu, Gutter Fest (6a. edició, 2018), impulsat des de Modesta i Espai Brut
Font: <https://www.facebook.com/pg/fanzinotecalamodesta/photos/>.

Transmissió d’idees o informació

De la mateixa manera que les publicacions són unitats independents o codependents de contingut, també són elements que ens expliquen una història. No ens referim tant a la història en un sentit narratiu estricte, que també pot ser, sinó al fet que cada publicació és el resultat de la voluntat de transmetre o expressar alguna cosa, sigui de manera més descriptiva, suggeridora o críptica. La nostra publicació serà un element que ens serveixi de vehicle per expressar alguna cosa que volem comunicar a l’exterior, compartir amb algú. En aquest sentit, és molt important que cuidem els detalls que la componen perquè cadascun d’ells contribueixi a explicar la idea que volem transmetre, des de la tipografia que utilitzem, passant pel tipus d’imatges, els colors i la combinació, l’estètica general, etc. Així mateix, també és important tenir clar a quin tipus de públic ens volem dirigir, per ajustar l’enfocament de manera que arribi correctament on volem.

Autoria

Com en totes les esferes de la vida, un projecte es pot emprendre en solitari o en companyia, totes les opcions són bones mentre s’adaptin al que desitgem fer. En el context de la microedició és molt freqüent l’elaboració col·lectiva de publicacions, la col·laboració entre diferents persones per donar lloc a un únic resultat final. Aquest procés és molt recomanable. Una publicació pot estar feta per una persona, per moltes alhora, per diverses que s’encarreguen de diferents parts del procés (redacció, imatges, disseny, impressió, distribució, etc.), per moltes autores que es llancen per primera vegada a editar, etc. Les combinacions són múltiples i variades.