4. Difusió, performativitat i publicació expandida

4.1. Introducció

Durant el recorregut d’aquest text hem anat coneixent què són les publicacions i com les podem fer. També hem vist quins usos possibles li podem donar a aquest format. Ara ja sabem que una publicació no és tan sol una revista o un llibre amb el seu número de sèrie a l’ús, sinó que les formes i potencialitats són infinites, i poden ser, com ja vam veure, un material perfecte de documentació que acompanyi una obra d’art, o directament una obra en si mateixa. Però les possibilitats de les publicacions poden anar encara més lluny.

En aquest quart i últim apartat, a mode de conclusió, relatarem de manera més detallada alguns exemples de publicacions que van més enllà del concepte general que es té del format. No solament descriurem les publicacions en si, sinó també les accions que les travessen, i així quedarà patent com una publicació pot fins i tot activar processos de treball i recerca veritablement transformadors.