2. Crear amb codi

2.2. Eines de programació creativa

2.2.7. Entorns Javascript

Hi ha una gran quantitat d’entorns i llibreries de Javascript per a programació creativa que permeten mostrar animacions interactives, visualitzacions de dades, jocs i tot tipus de creacions a qualsevol navegador web. L’avantatge d’usar Javascript és que, com que és un projecte accessible des d’un navegador, no depèn dels sistemes operatius i es pot distribuir molt més fàcilment. A continuació destaquem alguns dels entorns i llibreries més emprats.

p5.js

Creat per l’artista i programadora Lauren McCarthy el 2014, p5.js és una reinterpretació de Processing per a web, usant Javascript i HTML. Més enllà d’una simple adaptació de Processing, p5.js persegueix els mateixos objectius (fer que programar sigui fàcil per als artistes i dissenyadors) però treballant a partir de Javascript en lloc de Java. Això permet que els projectes creats amb p5.js s’integrin naturalment a un lloc web i aprofitin totes les possibilitats d’aquest entorn. Per exemple, amb p5.js es pot crear una animació que s’estengui per tota la finestra del navegador i no es limiti a un requadre que s’insereix a la pàgina. De forma similar a Processing i amb el suport dels seus creadors, p5.js se segueix desenvolupant gràcies a una extensa comunitat de desenvolupadors.

Three.js

La creació i visualització d’animacions en 3D en un navegador web és la funció principal de Three.js, una llibreria de Javascript i API desenvolupada per Ricardo Cabello i Branislav Ulicny el 2010. Emprant el Javascript i WebGL, Three.js permet crear animacions en 3D complexes sense necessitat de plugins i evitant, per tant, la càrrega de processament que suposaria el seu ús. Un dels avantatges que ofereix als artistes i dissenyadors és la seva facilitat d’ús, ja que no requereix coneixements avançats de Javascript ni WebGL, alhora que compta amb nombrosos exemples que faciliten incorporar codi directament a un projecte i també emprar altres llibreries de Javascript.

Paper.js

Conegut com «la navalla suïssa de la programació amb gràfics de vectors», Paper.js permet crear animacions interactives amb gràfics de vectors i corbes bezier dins l’element <canvas> en HTML5, la qual cosa facilita integrar qualsevol projecte en un lloc web. Les animacions creades amb Paper.js són compatibles amb qualsevol navegador i sistema operatiu, incloent dispositius mòbils. Desenvolupat per Jürg Lehni i Jonathan Puckey, aquest entorn està pensat per a facilitar la programació als artistes i dissenyadors, de manera que resulta fàcil d’aprendre i presenta una interfície clara i consistent.

D3.js

Una eina molt popular en la integració de la visualització de dades a llocs web és D3.js, una llibreria de Javascript que empra els estàndards SVG, HTML5 i CSS per a crear visualitzacions de dades interactives que es poden mostrar a qualsevol navegador web. Desenvolupada a partir de 2011, D3.js s’empra en milers de llocs web, particularment per a integrar gràfics interactius i mapes als llocs web de diaris i agències de notícies. A més, atès que crea arxius SVG, D3.js també permet exportar projectes per al seu ús en publicacions en paper. La llibreria empra funcions de Javascript per a crear objectes en format SVG, donar-los un estil, crear efectes dinàmics o també emprar bases de dades a què s’assignen objectes SVG per a generar diagrames i gràfics interactius.