1. Introducció

1.1. Presentació

Aquesta lectura es presenta com una continuïtat respecte al material que es va treballar a l’assignatura d’Escultura amb el material docent titulat «Pràctiques encarnades i espai». En aquest material es van abordar algunes de les qüestions clau del performance art, en diàleg amb la incorporació del cos i la dimensió encarnada en les pràctiques escultòriques i d’instal·lació. Es va situar breument el context social, cultural i filosòfic d’emergència d’aquesta mena de pràctiques, l’anomenat gir teatral en les ciències socials i la desmaterialització de l’art, que va fagocitar l’auge de l’art d’acció i les pràctiques artístiques centrades en el cos. Es va abordar breument l’emergència dels estudis de performance i els seus principis teòrics i aportacions, i també es va fer un breu recorregut per corrents artístics clau, com ara Fluxus, el happening, l’art corporal, l’activisme i l’art comunitari. Es van aportar recomanacions per continuar indagant i una sèrie de dilemes inherents a l’art efímer, com ara els següents:

  • la tensió entre documentació i esdeveniment
  • la norma «transgressora» de l’art d’acció
  • la tensió entre participació i col·laboració en les pràctiques performatives
  • l’aura dels objectes i el performer
  • el registre de la performance: desaparició-presència enfront d’arxiu-documentació?

Per no reiterar-nos, recomanem revisar aquest material per refrescar-lo, perquè serà de gran ajuda. Atesa la dimensió pràctica d’aquesta assignatura, aquest dossier es planteja des d’aquesta premissa, és a dir, que algunes qüestions que es van situar teòricament en el material anterior es reprendran aquí, com per exemple la qüestió de l’arxiu i la documentació, però des d’una reflexió que aporti elements crítics i referents per a la mateixa pràctica performativa que siguin útils a l’hora de decidir com es vol documentar l’acció, quin paper hi tenen els objectes, el cos, etc.

El text que tenim entre mans es divideix en quatre grans apartats:

fer separació entre la numeració

  1. Una introducció breu al llenguatge del performance art que complementa el dossier d’E.
  2. Una panoràmica als circuits de difusió principals de la performance: festivals, congressos, fàbriques de creació, revistes, arxius i exposicions, que no només ens ajudaran per conèixer nous performers, debats i línies de recerca, sinó també a l’hora de fer difusió d’accions i projectes.
  3. Una taxonomia sobre formes d’arxiu i documentació que ens ajudarà a l’hora de pensar com cal enfocar el propi registre de les performances que es facin.
  4. Una breu anàlisi de la incorporació del vídeo com a llenguatge específic de l’art d’acció i no només de documentació: videoperformances, circuits tancats, videoinstal·lacions, performances multimèdia, etc.

Al llarg d’aquest material s’aporten exemples de performers i projectes que dialoguen amb els diversos enfocaments. En alguns d’aquests exemples es convida a revisar el recurs Art Toolkit, que amplia la informació del referent amb vídeos i explicacions més extenses.