1. El disseny fonamental de la recerca

1.1. Conceptes i debats teòrics per al disseny de la recerca

Quan s’elaboren dissenys de recerca social, sovint hi ha certa confusió respecte als seus elements. Per tal d’aportar claredat terminològica, es defineixen a continuació alguns conceptes bàsics (Serrano, 2015b).

Hipòtesi: aquest terme és bastant vague i ambigu. Atès el caràcter introductori d’aquesta guia, la definició que s’utilitzarà és la següent: una hipòtesi és la resposta a cadascun dels objectius o preguntes de recerca, que s’enuncia a l’inici del procés de recerca i que té un caràcter incert fins que la recerca la confirmi, contradigui o modifiqui. En aquest sentit, les hipòtesis són més unes guies per orientar la recerca que certeses a confirmar.

Objectiu: l’objectiu de la recerca és el tipus de resultat que es vol aconseguir en la seva finalització. Els objectius de la recerca s’acostumen a dividir en els següents:

  • Objectius generals: mostren quin és el propòsit més general que es pretén assolir. Normalment n’hi ha un o dos i es relacionen amb l’impacte que es vol que tingui la recerca.
  • Objectius específics: indiquen aspectes molt concrets sobre els quals es vol ampliar el coneixement.

Objecte: és el col·lectiu (social o individual) o àmbit en què es duu a terme la recerca. Alguns exemples d’objectes de recerca en l’àmbit de l’art podrien ser: els artistes visuals joves, un museu determinat, els comissaris d’art contemporani, etc.

Pregunta de recerca: les preguntes de recerca s’utilitzen amb la mateixa finalitat que els objectius de la recerca, és a dir, per concretar com han de ser i a què han de respondre els resultats de la recerca. És perfectament possible utilitzar preguntes de recerca en comptes d’objectius. Seguint l’exemple anterior d’una recerca el tema de la qual és la inserció laboral i el seu objecte són els artistes visuals joves, la pregunta de recerca general seria: «quin tipus d’itineraris per a la inserció laboral existeixen?», i les preguntes de recerca específiques: «com influeixen els seus valors eticopolítics en les seves possibilitats d’inserció laboral?» i «quins són els seus discursos sobre la qualitat de la seva formació artística i sobre l’estat del mercat laboral per a ells/es?».

Tema: el tema de la recerca és el subàmbit de la realitat social que s’investiga, que no és ni gaire concret ni gaire ampli. Si la disciplina és la sociologia de l’art, alguns exemples de temes serien: el sistema de l’art, el mercat econòmic de l’art, la conservació, les exposicions, la desigualtat d’oportunitats d’accés a la cultura, etc.

Teoria: una teoria social és un conjunt de proposicions que, alhora que donen una visió sobre la realitat social o algun dels seus àmbits, serveixen per orientar el disseny metodològic i l’anàlisi de la informació en la recerca. Les teories sovint contenen conceptes i relacions entre ells, que permeten analitzar, explicar i comprendre l’àmbit de la realitat social que s’està investigant. A més a més, poden servir per generar hipòtesis. En el segon apartat de la guia, es detalla la seva utilitat de manera més completa.