Introducció

Aquesta guia metodològica té com a objectiu explicar, de manera senzilla i esquemàtica, com dur a terme una recerca social senzilla. Està destinada a estudiants universitaris, especialment als de l’àmbit artístic, per tal que esdevingui un recurs al qual puguin acudir per a la realització de tasques, treballs d’assignatures o cursos relacionats amb la sociologia de l’art. Tot i que s’exposen totes les fases del procés de recerca, des del seu disseny fins a la seva presentació, aquesta guia es pot utilitzar per consultar qüestions més concretes, com ara les relacionades amb el disseny o desenvolupament de tècniques com l’entrevista semiestructurada o l’observació participant, i també per realitzar una anàlisi de la informació o les dades disponibles. En aquest sentit, pot ser que no tots els seus continguts siguin necessaris per a la realització d’un treball determinat; el professorat indicarà la guia de lectura més adequada en cada cas. Tot i això, la resta dels apartats poden ser útils i il·lustratius.

La guia s’articula en cinc apartats. El primer es refereix al disseny bàsic d’una investigació i s’hi defineixen diversos conceptes clau en recerca i s’exposen diversos tipus d’estudis segons la lògica en què es basen. En el segon s’aborda el paper de la teoria en la investigació social. En el tercer, el més extens, es donen certes claus per a l’elecció de quina tècnica utilitzar, en funció de l’objectiu o les preguntes de la recerca. Es mostra com dissenyar diverses tècniques i com desenvolupar-les en el treball de camp. L’apartat quart està dedicat a les anàlisis qualitativa i quantitativa, fent èmfasi en la primera. En el cinquè i penúltim epígraf, s’ofereix una proposta d’organització dels documents finals d’un treball o recerca. Finalment, s’ofereix la bibliografia utilitzada per a la confecció d’aquesta guia.

En la majoria d’aquests apartats, s’ofereixen esquemes per explicar, d’una manera didàctica, els passos a seguir en cada fase d’una recerca. També es donen exemples relacionats amb la sociologia de l’art, que il·lustren i complementen les explicacions. Per últim, el component ètic de la recerca és transversal a tota la guia i s’inclou en cada un dels apartats que el requereixen.