1. El disseny fonamental de la recerca

Introducció

Independentment de la seva escala, a l’inici d’una recerca social és necessari plantejar-se què es vol estudiar i com. En definitiva, es tracta d’elaborar un disseny bàsic de recerca: el document de partida en què s’exposa el tema de recerca, l’objecte d’estudi, els objectius/preguntes que es formulen i la manera general en què ens hi aproximem. En aquest apartat, es presenten una sèrie de tipologies, conceptes, debats i eines que poden ajudar a elaborar aquestes qüestions bàsiques del disseny de la recerca.