1. El disseny fonamental de la recerca

1.2. Tipus de recerca

Introducció

Hi ha diversos tipus de recerca segons el criteri de classificació emprat. Atès el caràcter pràctic d’aquesta guia, aquí s’agrupen segons la principal lògica de raonament en la qual es basen, i el mètode utilitzat. La presentació d’aquestes tipologies està orientada, a més, a donar pistes i idees sobre possibles recerques al voltant dels agents artístics.