1. El disseny fonamental de la recerca

1.3. L’arquitectura del disseny fonamental de la recerca

Tot i que hi ha múltiples maneres o arquitectures per ordenar i presentar els dissenys de recerca, aquí es mostren, com un resum i repàs d’aquest apartat, les parts fonamentals que hauria de tenir qualsevol bon disseny previ de recerca.

Una introducció on es deixi clar el tema de recerca i el seu interès o com ha sorgit aquest interès. Idealment, ha d’acabar fent una breu referència a l’objecte de la recerca i el seu objectiu general, que es presentaran i ampliaran en els epígrafs posteriors. És convenient exposar el context social-econòmic-polític-artístic en què es durà a terme la recerca i el que s’investiga.

Una definició clara i concisa de l’objecte de la recerca. A més de seleccionar el col·lectiu (social o individual) o l’àmbit que s’estudiarà, cal delimitar o definir els conceptes que, a priori, poden ser ambigus o imprecisos. També hauria de delimitar l’espai/lloc i el temps en què s’emmarca la recerca. Tornant a l’exemple de la recerca sobre els artistes visuals joves, convindria dir què s’entén per artista visual, què s’entén per jove, com també l’àmbit territorial i temporal de la recerca.

Els objectius/preguntes (generals i específics) de la recerca, i indicar si s’utilitzaran hipòtesis. Per tot això convé utilitzar les tipologies de recerca socials presentades abans, de manera que la recerca es pugui adscriure a un o diferents tipus.

Si s’utilitzen, s’han d’enunciar clarament totes les hipòtesis (respostes apriorístiques a les preguntes) i associar-les als diferents objectius específics o preguntes de recerca plantejades. Si no s’han d’utilitzar hipòtesis per a la seva comprovació, com en el cas de les recerques amb raonament més inductiu, aquest apartat no és necessari.