4. Anàlisis d’informació

Introducció

Una vegada obtinguda la informació i registrada en documents amb transcripcions, pautes d’observació o bases de dades, és el moment d’analitzar-la. L’anàlisi consisteix a donar sentit, posar ordre, descriure i interpretar aquesta informació. En última instància, el que es busca és generar regularitats, realitzar generalitzacions d’alguna cosa concreta, com l’objecte d’estudi o l’objectiu/pregunta de la recerca. S’ha de tenir en compte que buscar regularitats no implica que l’interès no pugui caure sobre el que s’escapa d’aquestes regularitats.

Els tipus d’anàlisis s’han classificat en funció de si la informació recollida per les tècniques de recerca és qualitativa o quantitativa.