1. El disseny fonamental de la recerca

1.2. Tipus de recerca

1.2.1. La principal lògica de raonament

Seguint el primer dels criteris, la principal lògica de raonament, n’existeixen dos tipus: la recerca de lògica inductiva i la recerca de lògica deductiva.

La recerca de lògica inductiva

És un tipus de recerca que es caracteritza per construir-se des del que és particular al que és general. Normalment es desenvolupa per ampliar el coneixement que es té sobre un objecte d’estudi concret o una parcel·la de la realitat social, perquè no s’han estudiat amb anterioritat, perquè són molt específics o perquè no existeix un coneixement profund sobre aquests. Aquest tipus de recerca té com a objectiu construir teories o hipòtesis que permetin descriure, explicar o avaluar el fenomen d’interès.

El procés normal que acostuma a seguir una recerca inductiva consisteix a delimitar un objecte d’estudi; plantejar-se una o diverses preguntes de recerca sobre aquest; partint d’aquestes preguntes, seleccionar i adaptar les tècniques de recerca a utilitzar; desenvolupar aquestes tècniques (el que es coneix com a «treball de camp»); analitzar les dades i la informació obtinguda, i respondre les preguntes de recerca plantejades al principi de la forma més completa possible. Aquestes respostes es poden convertir en hipòtesis i teories aplicables a altres casos o objectes de recerca similars.

La recerca de lògica deductiva

És un tipus de recerca que va des del que és general fins al que és particular. Normalment es desenvolupa amb l’objectiu de comprovar si alguna cosa és certa o no (o fins a quin punt ho és). Aquest «alguna cosa» és el que habitualment pren la forma d’una hipòtesi. El procés normal d’aquest tipus de recerca de lògica deductiva comença amb l’enunciació d’una hipòtesi que respon una pregunta de recerca concreta. La generació d’aquesta hipòtesi pot seguir múltiples camins, entre els quals se’n destaquen dos:

  • La lectura de teories, recerques anteriors o la realització d’una recerca de lògica inductiva, en què en el seu resultat final es proposa una teoria o unes hipòtesis.
  • La deducció d’una o diverses hipòtesis des d’una teoria sociològica.

Un cop s’enuncia una hipòtesi, s’escullen i es dissenyen les tècniques de recerca que millor serviran per respondre si la hipòtesi és certa o falsa. Posteriorment, es desenvolupa el treball de camp i, amb l’anàlisi de les dades i informació obtingudes, s’arriba a una conclusió sobre si la hipòtesi que respon la pregunta de recerca concreta és certa o no ho és.

Encara que puguin semblar diferents, aquests dos tipus de recerca mai són tan purs i antagonistes com es presenten aquí. És habitual que en les recerques de lògica inductiva es generin una sèrie d’expectatives (que serien hipòtesis), que a mesura que l’anàlisi avança es van consolidant fins que es converteixen en conclusions. De la mateixa manera que, en les recerques de lògica deductiva, és normal que el seu final no sigui concloure si la hipòtesi inicial és certa o falsa, sinó dir quant s’ha de modificar per tal que s’adeqüi a les dades obtingudes. Fins i tot és habitual tenir diverses hipòtesis alternatives i que es digui quina de les dues (o tres, o quatre) s’adequa més al que s’ha trobat. Per tant, es pot decidir seguir un model o un altre, o optar per una via intermèdia.