3. Metodologia

3.5. Les entrevistes en profunditat

3.5.1. Tipus d’entrevistes

  • Entrevista oberta: és convenient quan es vol esbrinar com l’entrevistat o entrevistada construeix el sentit i el discurs sobre l’objecte d’interès, més que els fets objectius. L’objectiu és comprendre com la persona construeix una història, quin rol pren a l’hora d’explicar-la o quin vocabulari o termes utilitza. Es caracteritza per una intervenció mínima de l’entrevistador/a, que es limita a presentar un guió, simplement amb alguns temes al voltant dels quals l’entrevistat/ada ha de desenvolupar el seu discurs.
  • Entrevista semiestructurada: amb un guió més elaborat i amb més intervenció de l’entrevistador/a, busca trobar un equilibri entre esbrinar fets objectius, actes, actituds o opinions d’interès, i descobrir algunes claus sobre com es construeix el sentit d’aquests. Mitjançant preguntes, s’aborden temes més acotats que en l’entrevista oberta.
  • Història de vida: consisteix en una reconstrucció de la trajectòria biogràfica (completa o centrada en algun àmbit) que és adequada per conèixer les connexions entre el context social i els moments vitals de la persona entrevistada que són d’interès.