3. Metodologia

3.1. Elecció de la tècnica a utilitzar

El següent que s’ha de decidir, un cop definits els objectius o les preguntes de recerca, com també el marc teòric, és quina tècnica de recerca s’utilitzarà. A causa del caràcter introductori i pràctic d’aquesta guia, únicament s’exposaran els àmbits de pertinència, el disseny i el desenvolupament de tres tècniques: l’entrevista, l’observació i, en menor mesura, l’enquesta, per ser les que probablement s’utilitzen més en un estudi a petita escala.

Encara que hi ha molta flexibilitat a l’hora de prendre aquesta decisió sobre les tècniques, sempre que es justifiqui bé, es donen aquí una sèrie de pautes generals per saber quina tècnica utilitzar segons el que es vol estudiar:

  • Si es vol investigar el que és simbòlic, els ritus socials, les normes, els símbols o les pautes d’interacció és lògic fer-ho a través d’una observació participant, atès que permet detectar accions i relacions tal com les duen a terme els subjectes en un temps i lloc concrets.
  • Si l’objectiu és estudiar comportaments, actituds, opinions, interessos i trajectòries vitals és més adequada la tècnica de l’entrevista en profunditat i, sempre que sigui possible, la tècnica de l’enquesta. Amb la primera, els subjectes poden argumentar les seves idees i creences en els seus propis termes, i amb la segona és possible recollir-les de forma més codificada.

Taula 1. Associacions entre tècniques i tipus d’objectius

Què es vol conèixer Tècnica apropiada
El que és simbòlic, els ritus socials, les normes socials o les pautes d’interacció. Observació.
Comportaments, actituds, opinions, interessos i trajectòries vitals. Entrevista en profunditat o enquesta.
Discursos. Entrevista en profunditat.

Font: elaboració pròpia i Serrano (2015a).