1. L’art com a servei públic i dret social

1.1. Introducció

La Constitució espanyola i els estatuts d’autonomia estableixen el dret universal de tots els ciutadans a la cultura, d’acord amb les polítiques d’altres estats democràtics. Les institucions públiques tenen la responsabilitat de garantir que hi hagi els organismes que la desenvolupin en totes les seves formes, amb vocació de servei a la societat i atenent l’exercici d’aquest dret.

Per tant, els estats i els corresponents ens públics locals i autonòmics tenen l’obligació d’investigar, promoure, respectar i protegir la cultura, entesa com a bé essencial de servei públic irrenunciable, que ajuda a la construcció de l’esperit cívic de les persones.

Dins del camp de les arts visuals, és l’Administració pública la que ha de facilitar un ecosistema que millori els mecanismes de protecció social, econòmica i laboral dels artistes i professionals de la cultura.